Problembaserat lärande i högskolematematik.:En studie av högskolestuderandes kunskapsutveckling i matematik på datavetenskapligt program

Luchinskaya, Elena and Nilsson, Galina (2007) Problembaserat lärande i högskolematematik.:En studie av högskolestuderandes kunskapsutveckling i matematik på datavetenskapligt program. Journal of Research in Teacher Education, 3. pp. 13-22. ISSN 1404-7659

Full text not available from this repository.

Abstract

Matematikämnet utgör en grundpelare för stu-derande på det datavetenskapliga programmet. Förändringen inom högskoleväsendet till följd av Bolognaprocessen ställer dessutom krav på såväl pedagoger som studerande. I den här artikeln belyser vi hur problembaserat lärande i kombination med traditionella under-visningsmetoder kan bidra till kunskapsutveck-lingen i matematik på högskolenivå. Vi har genomfört en studie på Högskolan Väst under två månaders tid år 2005. Syftet var att undersöka hur problembaserat lärande (PBL) påverkar högskolestuderandes studieresultat i matematik. Vidare var tanken att diskutera begreppet studieresultat i förhållande till för-djupad förståelse i ämnet matematik. Inverkan av problembaserat lärande som undervisnings-metod belyses därför utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Galina Nilsson & Elena LuchinskayaProblembaserat lärande i högskolematematikEn studie av högskolestuderandes kunskapsutveckling i matematik på datavetenskapligt programEtt antal studerande på det datavetenskapliga programmet som ingick i studien delades in i två grupper. Föreläsningarna skedde på ett tra-d it ionel lt v i s för båd a g r upperna men sem i na rie-övningarna hade för den ena gruppen inslag av PBL. Våra resultat baserades sedan på enkätun-dersökningar av studerandes egna reflektioner samt även på tentamensresultat. Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till våra resultat. Det är omöjligt att dra generella slutsat-ser om problembaserat lärande i matematikun-dervisning utifrån vår studie. Däremot påvisar studerandes reflektioner och studieresultat att problembaserat lära kan bidra till ökad förstå-else i högskolmatematik och därmed vara en alternativ undervisningsmetod.

Item Type:
Journal Article
Journal or Publication Title:
Journal of Research in Teacher Education
ID Code:
169814
Deposited By:
Deposited On:
03 May 2022 10:40
Refereed?:
Yes
Published?:
Published
Last Modified:
11 Sep 2023 20:33